I. Opłaty za przewóz osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Opłaty za przewozy | Opłaty dodatkowe | Cennik

II. Regulamin przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt.

Postanowienia ogólne | Zasady funkc. komunikacji | Zasady korzystania z przewozów | Przewóz osób | Przewóz bagażu i zwierząt | Kontrola biletów | Postępowanie z rzeczami znalezionymi

III. Osoby uprawnione do ulgowych i bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim.

IV. Zasady przyznawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim dla zasłużonych honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

V. Opłaty za korzystanie z środków transportowych przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

VI. Podstawa prawna.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA UPRAWNIEŃ DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM DLA ZASŁUŻONYCH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

§ 1.

Osobą uprawnioną do bezpłatnych przejazdów jest zasłużony honorowy dawca krwi, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. oddał honorowo:
 2. kobieta - 15 litrów krwi pełnej lub równoważną ilość osocza lub płytek krwi,
 3. mężczyzna - 25 litrów krwi pełnej lub równoważną ilość osocza lub płytek krwi;
 • jest zrzeszony w Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża od co najmniej 15 lat;
 • jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża.
 • § 2.

  Podstawą korzystania z uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim jest legitymacja, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego załącznika, wydana przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim podpisana przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu:

  1. legitymacja jest ważna od dnia wydania do dnia 31 grudnia danego roku i przedłużana na kolejne lata po spełnieniu warunków regulaminu;
  2. legitymacja ważna jest wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
  3. legitymacje są numerowane;
  4. odstępowanie legitymacji innej osobie jest niedozwolone.

  § 3.

  Podstawą wydania legitymacji jest wniosek wystawiony przez Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, do Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim. Wzór wniosku określono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 4.

  Dokonywanie w legitymacji jakichkolwiek wpisów lub poprawek przez osoby nieuprawnione jest niedozwolone pod rygorem utraty uprawnień do bezpłatnych przejazdów.

  § 5.

  Posiadacz legitymacji jest zobowiązany okazywać ją wraz z dokumentem tożsamości na żądanie organów kontrolnych.

  § 6.

  O zagubieniu lub kradzieży legitymacji, posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim.

  § 7.

  Po upływie jednego miesiąca od daty zgłoszenia o zagubieniu lub kradzieży legitymacji, Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim będzie wystawiał duplikaty legitymacji.

  § 8.

  Rejestr osób, którym wydano legitymacje uprawniające do bezpłatnych przejazdów prowadzi Kierownik Biura Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim.

  § 9.

  Wykaz osób, którym wydano legitymacje będzie przekazywany raz na kwartał do Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

  Wzór legitymacji uprawniającej do bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim:

  Pobierz

  Wniosek o wydanie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi uprawniającej do bezpłatnych przejazdów autobusami miejskiego zakładu komunikacji w Stargardzie Szczecińskim:

  Pobierz

  tworzenie stron www wawrus.pl projekt graficzny www.amill.pl
  73-110 Stargard Szczeciński
  ul. Składowa 1
  tel.: (0 prefix 91) 573 22 13
  fax: (0 prefix 91) 573 22 19